Adatkezelési tájékoztató


Ki az adatkezelő?

- Gold Magántakarítás Kft. 1239 Budapest, Szőlődomb utca 13/B. info@goldmagantakaritas.hu

Mi az adatkezelés célja?

- Szolgáltatások hirdetése, információ nyújtása a honlap látogatói számára, a társaság bemutatása, a társaság elérhetőségének feltüntetése, a társaság által kínált szolgáltatások bemutatása.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

- Meglátogatott oldal címe, felhasználó számítógépének IP címe, valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok. Amennyiben az érintett olyan személyes adatot ad meg a szabadon kitölthető üzentben, amely nem szükséges ahhoz, hogy Adatkezelő a honlapon elérhető funkció céljához igazodva kezelje a személyes adatot, Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a szükségtelen személyes adat törléséről.

Mi az adatkezelés jogalapja?

- Jogos érdek

Mi az adatkezelés időtartama?

 - Hozzájárulás esetén az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 - Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

 - IP cím 30 napig. 

- Az Érintett hozzájárulási nyilatkozatának példányát a Gold Magántakarítás Kft. tárolja, ahhoz a Gold Magántakarítás Kft. szervezetén belül kizárólag az Ügyvezető fér hozzá. Adatfeldolgozót jelenleg nem alkalmazunk. Az Érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

Mik az ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

- Az Érintett a Gold Magántakarítás Kft. elérhetőségei útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbítjük. Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelöljük a kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítjük, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közöljük e kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben. A tiltakozást annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben Az Érintett nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül indíthat pert. 2018. május 25-től az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép a Gold Magántakarítás Kft.-vel annak fent meghatározott elérhetőségei útján. Az Érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1- 391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).